ماده۵۷-
 گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به ‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌ زیان خریدار گردد.
‌جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه مي‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت يك ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده ‌برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنين به مدت شش ‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده۵۸-
 کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده.
‌جریمه كم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت يك ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و به ‌مدت دو ماه پارچه یا تابلـو بر سر در محل کسب بـه ‌عنوان متخلف صنفی نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
ماده۵۹- 
تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
‌جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه شده يا فروخته ‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذكور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب مي‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت يك ماه نصب مي‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره۱- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.
‌تبصره۲- درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری ‌پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره۳- عـرضـه، نگهداری به قصـد فروش و فروش کالا بـدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بـدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره۴- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه ‌شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه ‌شده محاسبه می‌شود.
‌‌ماده۶۰-
احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص ‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ‌ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به ‌شرح زير است:
مرتبه اول- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد درصد (۷۰%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده.
مرتبه دوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ماه.
مرتبه سوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه ‌ماه.
تبصره۱- عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به ‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
تبصره۲- براي كشف تخلف در صورتي‌كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (۱) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.
آئین‌نامه‌ اجرائي شرايط اعلام موجودي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده۶۱-
 عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ‌ذی‌ربط.
‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ‌زیر است:
‌الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی ‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل ‌چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل ‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا ‌تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
‌ماده۶۲-
عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در ‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
‌الف- مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط ‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب- مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط ‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان ‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای ‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف ‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
‌د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری ‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره- آئین‌نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كالا توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداكثـر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانـون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
‌ماده۶۳-
 عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه ‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای ‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری ‌می‌گردند.
‌تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
‌جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در ‌طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
‌الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و ‌نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به ‌مدت یک ماه.
‌ماده۶۴-
 فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا ‌خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
‌جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
‌الف- برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی ‌معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه ‌نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
‌ماده۶۵-
عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کالا،‌ استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه ‌کننـدگان قابل رؤیت نباشـد. جـریمه عـدم درج قیمت در هـر بار تخلف ‌دویست هـزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است.
‌ماده۶۶-
عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌ صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم ‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است.
ماده۶۷-
چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به ‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه ‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم ‌خواهد شد.
تبصره- هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.
‌ماده۶۸-
 عدم رعايت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ك) ‌ماده (۳۷) قانون از سوي فرد‌ صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰‌) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰‌)ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰‌)ريال محكوم مي‌شود.
‌ماده۶۹- 
فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران ‌خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
‌ماده۷۰-
اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به ‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت ‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند ‌شد.
‌تبصره- آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این ‌قانون به ‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد ‌رسید.
ماده۷۱-
 به ‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي ، افراد صنفي عرضه ‌كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
تبصره- تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آئین‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۷۲-
خريداران و مصرف‌كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) اين قانون مي‌توانند شكايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره۱- صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به ‌غير از مواردي كه در تبصره (۲) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظر خواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود.
تبصره۲- رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران‌فروشي)، ۵۸ (كم‌فروشي)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتكار) و ۶۳ (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليون(۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد.
مبناي مذكور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظر خواهي هريك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي ‌كننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد.
تبصره۳- ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به ‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي‌گيرد.
تبصره۴- در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.
تبصره۵- در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره۶- اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به ‌موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره۷- در آمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (۶۲) اين قانون به ‌طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.
تبصره۸- هريك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده۷۲ مكرر-
دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غير دولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.
‌ماده۷۳-
 از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و ‌تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌ مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ‌تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده۷۴-
 ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين ‌شده در اين قانون، هر ساله ‌بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل ‌است.
 ردیف  مشخصات رئیس اتحادیه  نام اتحادیه
 ۱ فاطمه سلطان حمدی نسب

 آرایشگران و پیرایشگران زنانه

آدرس: خیابان شمس تبریزی -روبروی مدرسه سردار ملی

شماره تلفن : ۳۵۲۳۳۲۶۲ و ۳۵۲۵۳۸۲۸

 ۲ احمد میرزاعلیلو

آرایشگران و پیرایشگران مردانه

آدرس: خیابان ششگلان -ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن : ۳۵۲۳۹۳۶۵ 

 ۳ محمد حلمی وندی

آهن فروشان

آدرس: خیابان ششگلان -ساختمان اتاق اصناف تبریز- همکف

شماره تلفن :۳۵۲۶۲۶۶۵ 

 ۴ ابراهیم یعقوبی

آیینه و لوستر

آدرس:راسته کوچه - پاساژ مشروطه - طبقه دوم پلاک ۱۵

شماره تلفن : ۳۵۲۶۱۰۸۷ 

 ۵  مجید امید آذری

ابزار آلات صنعتی وساختمانی و یراق آلات

 آدرس: خیابان ششگلان -ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه اول

شماره تلفن : ۳۵۲۳۱۱۰۹

 ۶ غفار حسن زاده 

اتحادیه خدمات عمومی کالا و تخلیه بار و صنوف وابسته استان

آدرس: خیابان خیابان رسالت - ساختمان فلزات -طبقه دوم

شماره تلفن :۳۴۴۷۳۱۴۳ 

 ۷  حسین حسین زاده آرا

اتو سرویس و تعمیرگاههای اتومبیل

آدرس: خیابان ششگلان - ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه دوم

شماره تلفن :۳۵۲۳۴۷۵۴ 

 ۸  شهاب صفارو

اغذیه فروشان و صنوف همگن

 آدرس: خیابان ششگلان - ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه اول

شماره تلفن :۳۵۲۳۴۲۷۵

 ۹ یعقوب خلیلی عظیمی 

بار فروشان میوه وتره بار

آدرس: میدان بزرگ تره بار - جنب مسجد بلال

شماره تلفن :۳۴۲۴۵۳۸۱ 

 ۱۰ محمد شیروانی فر 

پارچه فروشان

آدرس: خیابان ششگلان - ساختمان اتاق اصناف تبریز- همکف

شماره تلفن :۳۵۲۵۹۷۰۶

 ۱۱ محمد پورعبدالله

تعویض روغن و خدمات لاستیک

آدرس: خیابان ششگلان - ساختمان اتاق اصناف تبریز-زیرزمین

شماره تلفن :۳۵۲۴۵۷۲۹ 

 ۱۲ مهران دوستار اقدم 

پیراهن دوزان و پیراهن فروشان

آدرس: راسته کوچه - بازار مشروطه - طبقه اول - پلاک۸

شماره تلفن :۳۵۲۶۴۵۰۳ 

 ۱۳  اصغر نمروری

تاسیسات مکانیکی ساختمان 

آدرس: خ فلسطین جنب بانک ملی ساختمان احرار ط دوم

شماره تلفن: ۳۲۸۴۱۰۴۳

 ۱۴ جعفر اسماعیلی پرتو 

تراشکاران ماشین ساز و فلز تراش 

آدرس: رسالت مجتمع فلزکاران

شماره تلفن: ۳۴۴۵۵۱۶۴

 ۱۵ خسرو منادی 

تریکو بافان و زیرپیراهن بافان 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن: ۳۵۲۳۲۹۷۳ 

 ۱۶ شیریندل حکیمی

تعمیر کاران و فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه دوم

شماره تلفن:۳۵۲۳۹۳۷۷-۳۵۲۳۳۵۶۵ 

 ۱۷ هادی ابری

تولید کنندگان تابلو فرش دستباف 

آدرس: خیابان امام روبروی غذاخوری جلالی

شماره تلفن:۳۴۲۱۵۳۳۱-۳۴۲۰۵۳۴۴

 ۱۸  اسماعیل چمنی

تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف و صنوف همگن 

آدرس: آخر راسته کوچه- کوچه جنب آتش نشانی

شماره تلفن:۳۵۲۳۵۹۵۲-۳۵۲۳۷۶۷۱

 ۱۹

صمد محمد پور نیکنام 

جایگاهداران و صنوف همگن استان 

آدرس: نرسیده به فلکه آذربایجان- جایگاه سوخت الماس غرب

شماره تلفن:۳۲۶۷۴۵۵۱

 ۲۰  احمد نوری زاده دیباور

تابلو نویسان و تابلو سازان 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن:۳۵۲۳۹۱۷۲

 ۲۱ حسین حقی 

 جوراب بافان و جوراب فروشان

آدرس: دارایی بازار امیریه کوچه مجتهدلر مجتمع صنایع دستی تبریز

شماره تلفن:۳۵۲۳۴۵۳۶

 ۲۲  مسعود بحریه

چاپخانه داران 

آدرس: فلسطین روبروی کمیته امداد منطقه ۳ کوچه شهید یراقی

شماره تلفن:۳۵۲۵۲۳۷۶

 ۲۳  وحید رشید تقی پور

 چلو کبابی ها و غذاخوری ها

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- همکف

شماره تلفن:۳۵۲۵۲۳۷۶

 ۲۴  محمدحسین ولیزاده قره آغاجی

چوب بران و چوب فروشان 

آدرس: خ شمس تبریزی ساختمان کلانتری سه سابق طبقه ۳

شماره تلفن:۳۵۲۶۰۰۸۳

 ۲۵ حسن علی محمدی 

قهوه خانه داران 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- همکف

شماره تلفن:۳۵۲۳۷۵۳۰

 ۲۶  اباذر برزگر

ریس فروشان

آدرس: دارائی سرای بوعلی

شماره تلفن:۳۵۲۴۳۶۳۳-۳۵۲۳۵۲۳۶

 ۲۷ بهروز یوسفی 

خشکشوئی و لباس شوئی 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه دوم

شماره تلفن:۳۵۲۳۲۲۱۵

 ۲۸ احد سمندر 

مهمان پذیران ، هتل آپارتمانها

آدرس: خ جمهوری اسلامی ساختمان داداش و برادر طبقه ۴

شماره تلفن:۳۵۲۳۷۱۷۲

 ۲۹  عباسعلی قربانعلیزاده

خواربار و لبنیات و صنوف مربوطه تبریز 

آدرس: دارائی دوم روبروی بانک کشاورزی

شماره تلفن:۳۵۲۳۵۲۵۳-۳۵۲۴۵۸۰۵

 ۳۰  رباب دادش ضیائی

خیاطان زنانه 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن:۳۵۲۳۹۱۲۴

 ۳۱  رحیم بقائی وند

خیاطان و تولید کنندگان پوشاک 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن:۳۵۲۵۲۶۳۳-۳۵۲۳۶۸۲۶

 ۳۲ ابراهیم ریحانی میران 

دورد گران و مبل فروشان 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن:۳۵۲۶۰۲۰۲

 ۳۳  قربانعلی بیرامی

 رنگ فروشان و موادشیمائی و سموم کشاورزی و نقاشان و تشکدوزان اتومبیل

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- همکف

شماره تلفن: ۳۵۲۴۲۹۲۸

 ۳۴ فتاح باقری

 کابینت سازان

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه دوم

شماره تلفن:۳۵۲۵۷۲۵۴-۳۵۲۵۸۷۳۵

 ۳۵ جليل زابلي نهاء 

سیم پیچان الکترو موتور و باطریسازان و باطری فروشان

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن:۳۵۲۳۰۴۳۴-۳۵۲۳۹۳۲۹

 ۳۶ محمود شاه باز زاده قدیمی 

شرکت های خدماتی و پشتیبانی 

آدرس: خ شمس تبریزی ایستگاه گرو روبروی مدرسه سردار ملی

شماره تلفن:۳۵۲۶۲۵۷۱-۳۵۲۶۲۵۷۲

 ۳۷  اسماعیل پورمحمد رخشا

شیشه بران و فروشان

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه دوم

شماره تلفن:۳۵۲۳۹۶۷۶

 ۳۸  جلال جباری

 صافکاران و گلگیرسازان

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن:۳۵۲۳۹۶۹۲-۳۵۲۵۷۹۱۴

 ۳۹  مقصود حیدر زاده

صنف خدمات سرمایش - گرمایش و سیستمهای دوار 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن:۳۵۲۵۸۶۳۷-۳۵۲۵۶۵۱۴

 ۴۰  مهدی بهرمانی

طلا سازان و جواهر فروشان 

آدرس: بازار شمس تبریزی طبقه دوم

شماره تلفن:۳۵۵۵۸۲۸۳-۳۵۵۶۸۱۴۴

 ۴۱ حجت اله عنابی میلانی 

عکاسان، فیلمبرداران و لابراتوار چاپ 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه دوم

شماره تلفن:۳۵۲۴۵۹۷۱

 ۴۲ سیدحسین باحجب محمدی 

بنکداران مواد غذایی 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- همکف

شماره تلفن:۳۵۲۴۵۰۵۲

 ۴۳  محمد حسین یقینی

 فخاران

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن:۳۵۲۳۸۷۰۹

 ۴۴ جعفر اسدی فر 

  آلومینیوم کاران

آدرس: خ امام نرسیده به کوی ۱۳ آبان طبقه فوقانی دفترخانه ۱۴۷

شماره تلفن:۳۳۳۴۴۱۳۸

 ۴۵  میراحمد باحجب محمدی

فروشندگان آجیل و خشکبار و عطاران و سقط فروشان 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- همکف

شماره تلفن:۳۵۲۳۳۶۲۷

 ۴۶  علی عابدینی

فروشندگان البسه و پوشاک 

آدرس: خیابان حافظ روبروی بیمارستان نور نجات

شماره تلفن:۳۳۳۷۰۷۳۷-۳۳۳۷۰۷۱۹

 ۴۷  مسعود مودتی

فروشندگان چرم و لوازم کفش 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه اول

شماره تلفن:۳۵۲۶۳۱۱۷

 ۴۸ علی عرفان نیا 

فروشندگان دوچرخه و موتور سیگلت 

آدرس: ارتش شمالی جنب اتاق بازرگانی

شماره تلفن:۳۵۲۶۳۰۵۰

 ۴۹ حسین نفیسی فر 

فروشندگان فرش و موکت و پرده و تزئینات ساختمانی 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- همکف

شماره تلفن:۳۵۲۳۱۱۵۲

 ۵۰  مجتبی افشار مقدم

فروشندگان لوازم الکتریکی و سیم کشی ساختمان 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن:۳۵۲۳۹۵۹۲

 ۵۱  اسماعیل رشیدی مهر

فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی و خرازی 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه اول

شماره تلفن:۳۵۲۳۴۴۷۵

 ۵۲ محمد محمودی 

 فروشندگان لوازم خانگی

آدرس: خ شمس تبریزی ایستگاه گرو روبروی مدرسه سردار ملی

شماره تلفن:۳۵۲۳۰۱۶۰

 ۵۳ جعفر خاشعی

فروشندگان لوازم طبی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی 

آدرس: خ جمهوری اسلامی روبروی استانداری ساختمان امین ط ۲

شماره تلفن:۳۵۲۶۹۹۰۴

 ۵۴ میرمحسن موسوی 

فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل ( سبک و سنگین ) 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه اول

شماره تلفن:۳۵۲۳۴۰۴۸

 ۵۵  سیدمحمد حسینی

فروشندگان مصالح ساختمانی 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز-همکف

شماره تلفن:۳۵۲۵۷۵۴۴

 ۵۶ محمدعلی صدیقی علاء 

میوه و سبزی فروشان

آدرس: خ راه آهن ایستگاه سرچشمه واحد اداری پاساژ میلاد ط۴

شماره تلفن:۳۵۵۱۳۴۷۷

 ۵۷  افشین واحدی آذر

فروشندگان و سازندگان عینک استان 

آدرس: خ امام خمینی روبروی مصلی ساختمان پاسارگاد

شماره تلفن:۳۵۵۳۳۴۵۵

 ۵۸  غیبعلی زیرک

فروشنده گان فرش دستباف 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه اول

شماره تلفن:۳۵۲۵۲۰۳۳

 ۵۹  محمود آقازاده

فلزکاران 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- زیرزمین

شماره تلفن:۳۵۲۵۱۰۹۲

 ۶۰  ایوب حاج آقاپور فرشکار

 قصابان و مرغ فروشان

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- همکف

شماره تلفن:۳۵۲۳۳۰۶۶

 ۶۱  یوسف عبداله زاده

قنادان و شیرینی فروشان 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه دوم

شماره تلفن:۳۵۲۳۹۶۹۵-۳۵۲۵۱۳۷۲

 ۶۲  ابوالفضل قربانی

کامپیوتر و خدمات رایانه ای

آدرس: خ امام سه راه طالقانی روبروی پاساژ سهند ساختمان پزشکان ط سوم

شماره تلفن:۳۵۵۶۵۵۷۳

 ۶۳  جواد هریسچیان هریس

 کاموا - روسری - حوله و کالای ورزشی

آدرس: خ شمس تبریزی ایستگاه گرو روبروی مدرسه سردار ملی

شماره تلفن:۳۵۲۳۸۶۸۰

 ۶۴  صمد امین پور

 کتاب فروشان، لوازم التحریر و لوازم مهندسی

آدرس: پشت مسجد انگجی طبقه دوم دفترخانه پلاک ۳۰

شماره تلفن:۳۵۲۴۳۹۵۶

 ۶۵  علیرضا جباریان فام

کفاشان 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه دوم

شماره تلفن:۳۵۲۵۷۴۲۸

 ۶۶  بیوک هدایی شادباد

لاستیک فروشان 

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- همکف

شماره تلفن:۳۵۲۵۹۲۲۲

 ۶۷  داود رامین راد

لوله کش و لوازم بهداشتی ساختمان 

آدرس: خ شمس تبریزی ایستگاه گرو روبروی مدرسه سردار ملی

شماره تلفن:۳۵۲۳۹۵۳۵-۳۵۲۶۰۰۵۵

 ۶۸ اسماعیل نعمتی

مشاورین املاک

آدرس: خ کوچه باغ- چهارراه شهاب روبروی قنادی نائبیان

شماره تلفن:۳۴۴۲۲۷۵۳

 ۶۹ سیدحبیب هاشمی 

موزائیک سازان و سنگ بران 

آدرس: میدان قونقاباشی اول خ خیام روبروی تراشکاری حق وردی

شماره تلفن:۳۵۵۱۰۸۱۳

 ۷۰   مجید ادیب نیا

 حمل و نقل و اتومبیل کرایه

آدرس: خ شمس تبریزی ایستگاه گرو روبروی مدرسه سردار ملی

شماره تلفن:۳۵۲۴۹۷۳۰-۳۵۲۴۸۱۶۰

 ۷۱  ابراهیم مددیان بزرگ

نمایشگاههای اتومبیل

آدرس: خیابان ششگلان ساختمان اتاق اصناف تبریز- طبقه اول

شماره تلفن:۳۵۲۵۴۷۵۰

 ۷۲ محمد عباسوند کر

نانوایان

آدرس: خ گلکار ۱۲ متری فتح- جنب کوچه ایمانپور- پلاک ۴

شماره تلفن:۳۳۲۸۰۵۷۸-۳۳۳۸۷۶۱۵

 ۷۳ حسن بالکانی

موتورآلات کشاورزی

آدرس: روبروی باغ گلستان پاساژ وسکانیان ط اول پلاک ۳۱

شماره تلفن:۳۵۵۱۰۰۷۲

 

از بین ۱۸ کاندیدای شرکت کننده در این انتخابات آقایان "میرحبیب هاشمی" با ۵۰ رای ، "سید حسین با حجب محمدی" ۴۳ رای ، "محمدعلی صدیقی" ۴۳ رای ، "جلیل زابلی" ۳۲ رای و "عباسعلی قربانعلی زاده " ۲۸ رای بعنوان اعضای هیات رئیسه انتخاب شدند.

گفتنی است پیش از اجرای فرآیند انتخابات معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت طی سخنانی ضمن تقدیر از تلاشهای هیات رییسه قبلی اتاق اصناف گفت : نقش اتاق اصناف به‌عنوان مهم‌ترین تشکیلات اقتصادی استان و شهرستان تبریز حائز اهمیت است و انتخابات اصناف از اهمیت بالایی برخوردار است و هیئت رئیسه جدید لازم است ابتدا با ایجاد تعامل سازنده با اتحادیه های صنفی به دنبال توانمندسازی صنوف و شکوفایی اقتصاد کلانشهر تبریز باشد .

تقویت تشکل‌های مردم نهاد و تخصصی مانند اتاق اصناف عامل مهمی در ایجاد اشتغالزایی پایدار و تولید و ساماندهی صنوف دارد .

گفتنی است انتخابات اتاق اصناف هر چهار سال یکبار انجام می شود و صدور پروانه کسب ، نظارت بر عملکرد کلیه اتحادیه ها ، آموزش و توانمندسازی ، بازرسی از اصناف شهرستان از مهمترین وظایف اتاق اصناف است .

دفتر ریاست اتاق اصناف : ۰۴۱۳۵۲۵۴۳۳۸

پیام کوتاه:

آدرس: تبریز / ششگلان / روبروی بانک ملی

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن تماس
ورودی نامعتبر است

ایمیل
ورودی نامعتبر است

متن پیام
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتی کد جدیدورودی نامعتبر است

معرفی اتاق اصناف

نقش اتاق اصناف به‌عنوان مهم‌ترین تشکیلات اقتصادی استان و شهرستان تبریز حائز اهمیت است و انتخابات اصناف از اهمیت بالایی برخوردار است و هیئت رئیسه جدید لازم است ابتدا با ایجاد تعامل سازنده با اتحادیه های صنفی به دنبال توانمندسازی صنوف و شکوفایی اقتصاد کلانشهر تبریز باشد .

ارتباط با ما

دفتر ریاست اتاق اصناف : ۰۴۱۳۵۲۵۴۳۳۸

پیام کوتاه :

آدرس : تبریز / ششگلان / روبروی بانک ملی

ایمیل : info@tabrizasnaf.ir